Adatkezelési irányelveink

Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő, vagy Szolgáltató) adatvédelmi és adatkezelési szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

1.
Az Adatkezelő adatai:
Cégneve: Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.
Székhelye: 2209 Péteri, Bereki utca 30.
Levelezési címe: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.
Telefonszáma: +36 (1) 371 1720
Telefax száma: +36 (1) 371 1721
E-mail címe: info@prizma.hu
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-83940/2015

2.
Ügyfél a Weboldal használata során az alábbi személyes adatokat adja meg: felhasználónév, e-mail cím, jelszó, számlázási név és cím, telefonszám.

Az Online Áruház működtetése során automatikusan naplózásra kerülnek az Ügyfél által használt számítógépnek az adatai (IP címe), amely rögzítés kizárólag statisztikai célokat szolgál és ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján az Ügyfél azonosítható lenne.

A Weboldal használata során Szolgáltató az Ügyfél azonosítására alkalmas adatfájlokat, ún. „cookie”-t küld az Ügyfél számítógépére, ami alapján az azonosíthatóvá válik. Ügyfél az általa használt internetes böngésző program beállítása révén letilthatja a cookie-k fogadását, azonban a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy Ügyfél nem tudja használni a Weboldal minden szolgáltatását.

3.
Az adatkezelésre a Weboldal Ügyfeleinek önkéntes, a Szolgáltató tájékoztatásán alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Az Ügyfél ezen kifejezett nyilatkozatát a regisztrációval, közli Szolgáltatóval. A sikeres regisztrációval Ügyfél tehát hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a Weboldalon nyújtott szolgáltatások teljesítése, valamint esetlegesen piackutatás és közvetlen üzletszerzés, statisztikakészítés és az Online Áruház fejlesztése. Az adatkezelésre legfeljebb a megjelölt cél fennállásának teljes időtartama alatt kerülhet sor, ami a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ezen rendelkezés nem érinti egyes jogszabályokban (pl. számviteli, adózási jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Szolgáltató azon jogosultságát, hogy az áru megvásárlásával létrejött szerződés adatait a későbbi esetleges bizonyítási kötelezettség teljesíthetősége érdekében megőrizze az ÁSZF-ben rögzített módon és időtartamban.
Az Ügyfél a piackutatás és közvetlen üzletszerzés célú adatkezeléshez külön, kifejezett és határozott nyilatkozatával járul hozzá. Az Ügyfél ezen hozzájáruló nyilatkozata esetén Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére elektronikus hírlevelet küldeni. Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevélben megjelölt módon.
Szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célokból használja, illetve továbbítja, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Szolgáltató kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.
Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. Ezen kötelezettségvállalást Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Online Áruház üzemeltetése, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások teljesítése során Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó neve: Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt., címe: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78. Általa nyújtott szolgáltatás: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, megrendelések kezelése. Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait az adatfeldolgozó részére továbbítsa az adatkezelés Szabályzatban leírt céljai teljesítése érdekében.

Szolgáltató a vele közölt személyes adatokat nem ellenőrzi. Ezen adatok megfelelősségéért kizárólag az Ügyfél felel. Ügyfél felelősséget vállal azért, hogy az általa megjelölt valós e-mail címről kizárólag ő rendel meg Szolgáltatótól árut. E felelősségvállalásra tekintettel az adott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót (Ügyfelet) terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Ügyfél jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon, jogosult továbbá Szolgáltatótól adatai módosítását, törlését is kérni.
Szolgáltató az ÁSZF 1.5 pontjában rögzített ügyfélszolgálata útján Ügyfél megkeresésére tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó, személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozók személyéről.
Ügyfél az Infotv.,valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat a Szolgáltatóval szemben felmerült adatkezelési panasza esetén.

4.
Szolgáltató jelen Szabályzatot Ügyfél értesítése mellett egyoldalúan módosítani jogosult. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó az Online Áruházban történő vásárlással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

A Szabályzatban nagy kezdőbetűvel írt fogalmak jelentése, eltérő rendelkezés hiányában megegyezik az ÁSZF-ben szereplő azonos fogalom jelentésével.

Budapest, 2021.