Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.webmeal.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek, vagy Szerződő Felek). Az ÁSZF minden szerződésre, vagy azzal kapcsolatos jognyilatkozatra alkalmazandó, amit a Felek az www.webmeal.hu weboldalon keresztül kötnek meg, vagy azzal kapcsolatban tesznek.
Szolgáltató adatai:
• Név: Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.
• Székhelye: 2209 Péteri, Bereki utca 30.
• Levelezési cím: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.
• Ügyfélszolgálat: 1.5 pont alatt meghatározva
• Telefonszáma: +36 (1) 371 1720
• Faxszáma: +36 (1) 371 1721
• E-mail cím: info@prizma.hu
• Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-042017
• Nyilvántartásba bejegyzó hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
• Adószám: 10929764-2-13
• Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-83940/2015.
• Szerződés nyelve: magyar.
1. Általános rendelkezések
1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, áru adásvételére, ügyletre és az azzal kapcsolatos jognyilatkozatra, amelyet www.webmeal.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online Áruház) keresztül vesznek igénybe, bonyolítanak le vagy azzal összefüggésben tesznek. Az Online Áruházban történő vásárlást egyebek mellett a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) szabályozza.
1.2. Az Online Áruházban történő vásárlás az ÁSZF-ben meghatározott módon regisztrációt követően, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges.
1.3. A Felek között az áru megvásárlásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt Szolgáltató rögzíti és létrejöttét követően elektronikus úton 5 évig őrzi.
1.4.Nincs olyan magatartási kódex, amely a Szolgáltató szolgáltatási tevékenységére vonatkozna és amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismerne el.
1.5. Szolgáltató ügyfélszolgálata:
• ügyfélszolgálati iroda helye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.
• ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H – Cs: 08:00 – 16:30; P: 08:00 – 13:30
• Telefon: +36 (1) 371 1720
• Fax: +36 (1) 371 1721
• E-mail: webmeal.ugyvitel@prizma.hu
2. Regisztráció
2.1. A Weboldal fejlécében található regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet az alábbiak szerint sor a regisztrációra: A Weboldal valamennyi szolgáltatását csak regisztrálást követően tudja az Ügyfél igénybe venni. A regisztráció során egy felhasználónév, egy működő, valós e-mail cím, választott jelszó és annak megadása szükséges, hogy az Ügyfél – vagy azon személy akinek a részére az Ügyfél az Online Áruházban vásárol - tanulói jogviszonyban áll-e a szállítási címként az alábbiak szerint megjelölt oktatási intézménnyel (továbbiakban: Tanuló), vagy sem (Továbbiakban: Nem Tanuló). Az „Új fiók létrehozása” gombra kattintva küldheti el Ügyfél a regisztrációs igényét. A regisztráció véglegesítése a megadott e-mail címre érkező levélben található linkre kattintva történik. Regisztráció véglegesítését követően legalább egy szállítási és egy számlázási cím megadása is kötelező az alábbiak szerint:
A szállítási és számlázási címek megadása illetve szerkesztése a bejelentkezés után az „Adataim” menüpont alatt elérhető „Saját adatok” pontban lehetséges.
Az (alapértelmezett) szállítási cím a „Szállítási cím kezelése” menüpontban adható meg.
Az Ügyfélnek lehetősége van több szállítási cím megadására is. A további szállítási címek szintén a „Szállítási cím kezelése” menüpontban adhatók meg.
Az áru megrendelése során a rendszer automatikusan az elsődleges (alapértelmezett) szállítási címet jelöli meg az adott rendelés szállítási címeként. Az ettől eltérő címre kért szállítás esetén a kívánt szállítási cím a rendelés leadásakor kiválasztható. Egy rendeléshez csak egy szállítási cím állítható be.
A számlázási cím egy, az Ügyfél által megadott tetszőleges cím, ami a Szolgáltató által a rendelésről kiállított számlán szerepel.
Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy az ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) feltételeit megismerte és elfogadja, a Szabályzatba foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy adatváltozásról Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatja.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által hibásan (beleértve a pontatlanul) megadott adatokra visszavezethető teljesítéséért, pl.: szállítási késedelemért, az adatok Ügyfél általi módosításából eredő kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására az alábbiak szerint van lehetőség:
Bejelentkezést követően Ügyfélnek lehetősége van a regisztráció során rögzített adatait teljes körűen módosítani a Weboldal fejlécében található ”Adataim” menüpontban az „E-mail cím és jelszó frissítése” és a „Címjegyzék” pontokban.
A korábban rögzített adatok megváltoztatása az aktív megrendelések adatait nem érinti.
3. Megrendelés
3.1. A vásárolni kívánt áru lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árut tartalmazó étlapon lehet megismerni és a vásárolni kívánt áruról Szolgáltató ügyfélszolgálata is tájékoztatást ad. Az étlapon feltüntetett kép, vagy illusztráció a valóságostól eltérhet. Az étlapon az áru jellemző összetétele feltüntetésre kerül, azonban ez csak tájékoztató jellegű, az áru – különösen nyomokban – egyéb összetevőket is tartalmazhat, erre tekintettel az Ügyfél kizárólag a saját felelősségére rendel árut.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, ami az általános forgalmi adót, a csomagolás és a kiszállítás költségét is tartalmazza.
3.3. A Weboldalról megrendelhető áru árának a megváltoztatása iránti jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt áru vételárát nem érinti.
3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére téves ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az áru becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszer-, vagy adminisztrációs hiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél a szállítást megelőző nap reggel 9:00 órájáig írásban elállhat a megrendelésétől.
3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot pontosan megadja.
3.6. Megrendelés feladására az Online Áruházban az alábbiak szerint van lehetőség:
Az étlapon szereplő áruk (ételek) közül a minden áru (étel) mellett megtalálható „Kosárba” gombbal lehet rendelést összeállítani. A rendszer egy kiválasztott áruból (ételből) automatikusan egy darabot rögzít a rendelési listában. Az éppen a kosárban található áruk (ételek) számát és a rendelés értékét a Weboldal fejlécében található mezőben a rendszer megjeleníti. Az itt található „Kosár megtekintése” menüpontban az aktuális rendelés során kiválasztott összes áru (étel) megtekinthető. A rendelési lista alján található összesítés alatt a „Megrendelés indítása” gomb megnyomásával a rendszer rögzíti a rendelést, és elküldi azt a Szolgáltató részére.
3.7. Ügyfél a rendelés bármely szakaszában, de kizárólag a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig jogosult a megrendelés módosításra, az alábbiak szerint:
Az összeállított rendelés a „Kosár megtekintése” menüpontban található rendelés összesítő listában módosítható. Lehetőség van egyes tételek rendelési darabszámának megváltoztatására illetve tétel törlésére is.
3.8. A rendelés lemondható legkésőbb a lemondani kívánt nap előtt 2 nappal déli 12:00 óráig, ezt követő lemondásra nincs lehetőség. (példa: csütörtöki rendelést kedd 12:00-ig) A lemondott rendelés értékét (árát) Szolgáltató nyilvántartja és ez az összeg a következő rendelés értékéből automatikusan levonásra kerül. A rendelést csak Online módon lehet lemondani. A rendelés lemondása esetén készpénz visszafizetésére nincs mód, a lemondott rendelés értékét személyes egyenlegként Szolgáltató jóváírja.
4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
4.1. A Szolgáltató az Ügyfél megrendeléséről késedelem nélkül visszaigazolást küld melyben az Ügyfelet tájékoztatja az alábbiakról:
• a beérkezett rendelés azonosítója,
• a rendelés feladásának dátuma és időpontja,
• a választott szállítási cím,
• a rendelés tételes tartalma: rendelt áruk megnevezése, mennyisége, egységára és ára,
• a rendelés teljes értéke.
4.2. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, így a megrendelés és a visszaigazolás révén elektronikus úton megkötött szerződést kötnek a Felek, amelyre a Ptk. és az Elkertv. foglaltak az irányadóak. Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás az Ügyfélhez nem érkezik meg késedelem nélkül.
5. Szállítási és fizetési feltételek
5.1. A Szolgáltató a megrendelt árut díjmentesen a kiválasztott szállítási címre szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével.
5.2 A megrendelt áru vételárát Ügyfél a rendelés leadásakor online bankkártyás fizetés formájában egyenlíti ki. A megrendelés feladásakor a „Fizetés” gomb megnyomása után a rendszer egy titkosított kapcsolaton keresztül automatikusan átirányítja az Ügyfelet a bankkártyás fizetési szolgáltatást nyújtó bank weboldalára, ahol a kért adatok megadása után a fizetés végrehajtható. Ügyfél az online bankkártyás fizetéssel kapcsolatos további információkat a szolgáltatást nyújtó bank internetes felületén és ügyfélszolgálatán kaphat.
5.4 Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy az Ügyfél által szállítási címként kiválasztott oktatási intézmény házirendjében szereplő ebédidő előtt kiszállítja és ezen oktatási intézmény étkezőjében, illetve tálaló konyhájában az oktatási intézmény, illetve az ott dolgozó személyzet részére átadja a megrendelt árut. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a leírt módon a megrendelt áru kiszállítási, átadási kötelezettségét Ügyféllel szemben teljesíti.
6. Felelősség
6.1. A Weboldalon található információk tájékoztató jellegűek, azok pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
6.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért.
6.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.
6.4. A Weboldal olyan linkeket tartalmazhat, amely más üzemeltetett weboldalra vezet. Ezen harmadik személyek adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
6.5. Ügyfél által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett adatot Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni.
7. Szerzői jogok
7.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a jogszerű felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek között valamennyi grafikát, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást is).
7.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag Szolgáltató árujának a vásárlása érdekében (regisztrálás, megrendelés), vagy a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
7.3. Az ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
8. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Ügyfél az áruval, vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait szóban, vagy írásban a 1.5 pontban írt ügyfélszolgálaton terjesztheti elő. Szolgáltató a kifogást 15 napon belül kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a kifogás jellege ezt megengedi, a kifogás érdemi elbírálásáról, Szolgáltató a kifogás előterjesztésével azonos módon értesíti az Ügyfelet.
8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
• Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, különösen az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára: panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, vagy a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
• Ügyfél jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében is.
Felek az ÁSZF hatálya alá tartozó minden jogvitában kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. Az Online Áruház használata során javasolt az Internetes alkalmazások esetén egyébként is indokolt óvintézkedések megtétele, így különösen vírus és spyware szoftverek használata, operációs rendszerek biztonsági frissítéseinek mindenkori letöltése. A Weboldal használata az Ügyfél számára alacsony biztonsági kockázatú.
9.2. A Weboldalon való vásárlás Ügyfél általi előfeltétele az Internet technikai és műszaki korlátainak ismerete és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadása.
9.3. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosításról, annak hatályba lépését megelőzően, az Ügyfelet e-mailben tájékoztatja. A módosítás hatálybalépéséhez a regisztrált Ügyfélnek a Weboldalra történő bejelentkezéskor azt kifejezetten el kell fogadnia a Weboldal további használatához.
9.4 Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.webmeal.hu weboldalon, az "Általános Szerződési Feltételek" menüpont alatt érhető el.

Budapest, 2021.